ESKAPADA

Twoje miejsce w Karkonoszach

Regulamin

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu Eskapada i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin dotyczy gości przebywających na terenie Eskapady.
 3. Podany cennik jest integralną częścią regulaminu.

 

 1. Pokój wynajmowany jest na dobę hotelową.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 11.00 dnia w którym następuje wymeldowanie. Pensjonat może nie przedłużyć pobytu w przypadku braku wolnych pokoi lub w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu.

 

 1. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 30% ceny całościowej. W przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez serwis booking.com obowiązują warunki rezerwacji podane w ofercie.
 2. W przypadku niewpłacenia zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 3. Anulacja potwierdzonej rezerwacji jest możliwa w przypadku zgłoszenia 30 dni przez przyjazdem. Istnieje możliwość późniejszej rezygnacji z bardzo ważnych przyczyn po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez serwis booking.com obowiązują warunki anulacji podane w ofercie.
 4. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Pensjonatu, Pensjonat zastrzega sobie możliwość zatrzymania całego zadatku lub opłaty za cały pobyt zgodnie z warunkami anulacji. Dla rezerwacji dokonywanych poprzez serwis booking.com obowiązują warunki rezerwacji i anulacji podane w ofercie.
 5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Gość ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pensjonatu lub innych osobach przebywających w Pensjonacie.
 8. Osoby niezameldowane w Pensjonacie powinny być wcześniej zgłoszone i mogą przebywać w pokoju w godzinach 10:00 - 21:00.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 10. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie, należy zatem uregulować rachunek za cały deklarowany czas pobytu.
 11. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.

 

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. W pensjonacie, zarówno w pokojach jak i części wspólnej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych poza wyznaczonymi miejscami. Pensjonat wyposażony jest w czujniki dymu. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionego zakazu Pensjonat nałoży na Gościa hotelowego karę w wysokości 500 zł oraz zażąda zwrotu kosztów ewentualnego odświeżenia pokoju.
 3. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia systemu przeciwpożarowego, gaśnic, hydrantów lub systemu alarmowego z winy Gościa, na Gościa nałożona zostanie kara 1000 zł oraz całkowity koszt ewentualnej interwencji straży pożarnej.
 4. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel lub opiekun:

- zwierzęta powinny przebywać pod kontrolą,

- psy oraz koty na terenie obiektu należy trzymać na smyczy,

- wymagane jest by rasy psów uznane za agresywne nosiły kaganiec,

- opłata za zwierzę na dobę wynosi 30 zł,

- właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie obiektu,

- zabronione jest wprowadzanie zwierząt do jadalni,

- w przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzę zostanie naliczona grzywna.

 1. Gość powinien zgłosić w Recepcji szkodę, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, klimatyzatorów, urządzeń gazowych, przyrządów oraz aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.

 

 1. Osobom postronnym Pensjonat nie udziela informacji o danych osobowych Gości.
 2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Gościa usterek w pokoju, Pensjonat ma obowiązek, w miarę posiadanych możliwości, zaproponować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności (naprawa).
 4. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza jego terenem.

 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt po wcześniejszym zgłoszeniu. W przypadku braku zgłoszenia rzeczy będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Punkt ten nie dotyczy artykułów spożywczych.

 

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.

 

 1. Spożywanie posiłków odbywa się w sali jadalnej lub w salonie. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu jest dostępne w godzinach 8:00-10:00. Na śniadaniu obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia posiłków, jeśli nie został wykupiony lunch lub nie zostało to zgłoszone. Obiadokolacja podawana jest do stolika o godzinie 17.00 lub 18.00 zależnie od sezonu. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia oraz napojów z jadalni.
 2. Sala jadalna jest dostępna dla Gości w ciągu całego dnia.
 3. Możliwe jest wynajęcie salonu dla grup zorganizowanych (szkolenia, spotkania integracyjne) - konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie ze strony obiektu.

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ich zauważeniu. Zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela obiektu lub na recepcji.

 

 1. Obiekt jest monitorowany.
 2. Wraz z otrzymaniem kluczy, Gość staje się gospodarzem pokoju.
 3. Po upływie terminu pobytu, Gość zobowiązany jest pozostawić klucze w recepcji. Za zagubiony klucz pobierana jest opłata w wysokości 150 zł.
 4. Pokój może zostać posprzątany na życzenie gościa przy pobycie dłuższym niż 5 nocy.
 5. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Hotel oferuje parking dla swoich gości, który jest zlokalizowany przed i obok budynku. Parking jest bezpłatny.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego, uciążliwego hałasowania na terenie Pensjonatu (dotyczy to również hałasu wydawanego przez zwierzęta w pokojach np. Szczekanie), powodowania nieprzyjemnych zapachów bądź innych działań, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości w obiekcie.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, koców oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 10. Gość ma obowiązek uiścić opłatę klimatyczną w wysokości 2,50 zł/doba/os. dorosła.
menuchevron-down